Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
przez Prywatne Centrum Kultury Sulejówek z dnia 01.04.2021

Prywatne Centrum Kultury Sulejówek zwane dalej Centrum jest prowadzone i reprezentowane przez firmę FRYGA Iwona Czarnocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

W ramach swojej działalności Centrum organizuje zajęcia edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i fotograficzne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem ustalanym indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i opisanym na stronie internetowej www.cksulejowek.pl

I. Zapisy na zajęcia

 1. Grupy tworzone są na podstawie zapisów.
 2. Zapisu można dokonać u Instruktora, w sekretariacie Centrum Kultury, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i akceptacji niniejszego regulaminu. Zapisu można dokonać również telefonicznie: tel. 792 270 808 lub mailowo: sekretariat@cksulejowek.pl, – w takim wypadku kartę zapisu trzeba wypełnić na pierwszych zajęciach. Karta zapisu i regulamin są dostępne na stronie internetowej Centrum. 
 3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko/uczestnik może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko/uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.

II. Płatności za zajęcia

 1. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury reguluje cennik opłat podany do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.cksulejowek.pl. oraz w sekretariacie Centrum.
 2. Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

FRYGA IWONA CZARNOCKA nr 52 1910 1048 2261 0004 3783 0001 lub gotówką w sekretariacie Centrum. W opisie prosimy o podanie nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata.

 1. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu. Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
 2. Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.
 3. W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
 4. Odwołanie przez uczestnika zajęć indywidualnych powinno być dokonane najpóźniej w przeddzień lekcji.
 5. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 6. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora Karta Zajęć.

III. Organizacja zajęć

 1. Miejsce, czas trwania zajęć, wysokość opłat ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego oddzielnie na każdy z semestrów sezonu 2021/2022, który podany zostanie na stronie internetowej oraz podczas pierwszych zajęć w danej sekcji.
 2. W szczególnych przypadkach, Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacja o zmianach podana będzie uczestnikom telefonicznie, mailowo lub osobiście; uwzględniona zostanie na stronie internetowej Centrum,
 3. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, jednak Centrum zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich lub wybranych zajęć czasowo lub przez cały sezon kulturalny w systemie on-line. Ostateczne decyzje, o realizacji zajęć w systemie on-line podejmuje Dyrektor Centrum.
 4. Minimalną liczbę Uczestników poszczególnych grup zajęciowych określa Dyrektor Centrum. Maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w zajęciach uzależniona jest od wielkości sali, w której są one prowadzone.
 5. Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o obniżeniu wymaganej liczby uczestników zajęć w zależności od liczby osób mogących zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przebywać w danej sali zajęciowej.
 6. W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii w Centrum obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektowa Sanitarnego. Wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do przestrzegania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Prywatnym Centrum Kultury Sulejówek Miłosna w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19”, dostępnej na stronie www.cksulejowek.pl oraz na tablicach informacyjnych placówki.
 7. W przypadku absencji instruktora, opłata za zajęcia, które się nie odbyły automatycznie przechodzi na następny miesiąc.
 8. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej ilości uczestników w grupie. W przypadku powtarzającej się niższej frekwencji podczas zajęć, sekcja może zostać zawieszona na czas uzupełnienia ilości uczestników w grupie.
 9. Uczestnik winien przychodzić na zajęcia punktualnie, a w przypadku dzieci rodzic/prawny opiekun winien upewnić się, że instruktor prowadzący zajęcia jest obecny i oddać dziecko pod jego bezpośrednią opiekę.
 10. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka po zakończeniu zajęć.
 11. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien zgłosić na piśmie osoby odbierające dziecko po zajęciach. Instruktor może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać na zajęcia dzieci, które aktualnie nie chorują na choroby zakaźne oraz nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych.
 13. Instruktorzy mają prawo do:
 • niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc,
 • skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia,
 • skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 1. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której się znajdują.
 2. Zajęcia organizowane są w przeznaczonej do tego sali.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałe szkody odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 5. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa kursantów w zajęciach, Rodzic/Opiekun uczestnika zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie wizerunku dziecka w przypadku utrwalania zdjęć podczas lekcji, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę rodzica/opiekuna uczestnika zajęć każdorazowo Centrum usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Centrum. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 6. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Centrum bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Centrum, zajęć, wizerunku lektora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 7. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Centrum stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 8. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 9. Centrum dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link do procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego]
 10. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 11. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych niniejszy, paragraf wygasa i traci moc.

IV. Zasady realizacji zajęć on-line

 1. W Prywatnym Centrum Kultury obowiązuje stacjonarny system prowadzenia zajęć. W przypadku ograniczenia działalności placówki na skutek obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 wszystkie zajęcia prowadzone przez Centrum będą prowadzone on-line.
 2. Zajęcia on-line to zajęcia, które prowadzone są przez Instruktora za pomocą komunikatorów internetowych (np. skype, zoom itp.) i/lub w inny zdalny sposób np. przez przekazywanie lub udostępnianie Uczestnikowi specjalnie przygotowanych materiałów.
 3. Instruktor na pierwszych zajęciach poinformuje Uczestnika, a w przypadku dziecka jego rodzica/prawnego opiekuna o formie komunikacji w przypadku konieczności prowadzenia zajęć w formie on-line.
 4. Zajęcia on-line odbywają się punktualnie według przyjętego Harmonogramu zajęć.
 5. Przedmiotem umowy jest realizacja zajęć edukacyjnych mająca na celu naukę w zakresie artystycznym, muzycznym, plastycznym, ceramicznym, tanecznym, teatralnym i fotograficznym.
 6. Przedmiot umowy będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślą będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z § VI usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.
 7. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach on-line jest lista obecności prowadzona przez Instruktora.
 8. Podczas zajęć on-line uczestnik ma obowiązek przestrzegać Regulaminu zajęć Centrum, wykonywać polecenia Instruktora i zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej.
 9. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów ani w żaden inny sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy zajęć. Uczestnik nie może także kopiować i upubliczniać materiałów otrzymanych przez Instruktora.
 10. Opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem zajęć on-line sprawuje rodzic/opiekun prawny. 
 11. Uczestnik ma obowiązek korzystać ze sprzętu, który umożliwia uczestnictwo w zajęciach online.
 12. W okresie stacjonarnej działalności placówki na wniosek Uczestnika zajęć, a w przypadku dzieci rodzica/prawnego opiekuna zajęcia mogą czasowo odbywać się on-line wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np. objęcie Uczestnika kwarantanną. Zgłoszenie chęci przejścia za system pracy on-line winno być skierowane do Instruktora zajęć minimum dwa dni przed planowaną ich realizacją.
 13. Ostateczne decyzje, które zajęcia czasowo lub przez cały sezon kulturalny prowadzone będą w systemie on-line podejmuje Dyrektor Centrum Kultury.

V. Pozostałe postanowienia

 1. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodzice/opiekunowie prawni przebywający na terenie Centrum Kultury zobowiązani są do przestrzegania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Prywatnym Centrum Kultury Sulejówek Miłosna w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19”.
 2. W pomieszczeniach podczas zajęć mogą przebywać tylko członkowie danej grupy zajęciowej i Instruktor.
 3. Na salach podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia i napojów.
 4. Centrum informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą do salę), mimo zaleceń ze strony Centrum. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 5. Wejście do sali zajęć (poza salą plastyczną) możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym lub ochraniaczach.
 6. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń Instruktora.
 8. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany dni, godzin zajęć oraz cennika zajęć.
 9. Kontakt z Centrum jest możliwy pod telefonem: 792 270 808 lub mailem: sekretariat@cksulejowek.pl. 
 10. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK

VI. Siła Wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
 5. Zgodnie z pkt 6 § IV Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny.

6.W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

 1. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

VII. Odstąpienie i reklamacje

 1. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@cksulejowek.pl.  Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

 VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.