Licznik odwiedzin

Odsłon dzisiaj
Odsłon wczoraj
Odsłon w tym tygodniu
Odsłon w tym miesiącu
Odwiedziło nas
127
233
668
544
910272
2020-06-03 21:58

Facebook

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Prywatne Centrum Kultury Sulejówek

Prywatne Centrum Kultury Sulejówek zwane dalej Centrum jest prowadzone i reprezentowane przez firmę FRYGA Iwona Czarnocka,  wpisaną do  Centralnej Ewidencji i  Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

W ramach swojej działalności firma FRYGA Iwona Czarnocka organizuje zajęcia edukacyjne, kursy i  warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, teatralne i  fotograficzne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem ustalanym indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i opisanym na stronie internetowej www.cksulejowek.pl

I. Zapisy na zajęcia

1. Grupy tworzone są na podstawie zapisów.

2. Zapisu można dokonać u Instruktora,  w sekretariacie Centrum Kultury, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i akceptacji niniejszego regulaminu. Zapisu można dokonać również telefonicznie: tel. 792 270 808 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., - w takim wypadku kartę zapisu trzeba wypełnić na pierwszych zajęciach. Karta zapisu i  regulamin są dostępne na stronie internetowej Centrum. Pobierz kartę zapisu i regulamin.

3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko/uczestnik może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko/uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.

II. Płatności za zajęcia

1. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury reguluje cennik opłat podany do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.cksulejowek.pl. oraz w sekretariacie Centrum.

2. Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr 52 1910 1048 2261 0004 3783 0001 lub gotówką w sekretariacie Centrum. W opisie prosimy o podanie nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata .

3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum. Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.

5. Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.

6. W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.

7. Odwołanie przez uczestnika zajęć indywidualnych powinno być dokonane najpóźniej w przeddzień lekcji, wówczas opłata nie zostanie naliczona. Jeśli uczestnik odwoła zajęcia w dniu planowanej lekcji, ponosi koszty równe 50% opłaty.

8. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora Karta Zajęć.

III. Organizacja zajęć

1. Miejsce, czas trwania zajęć, wysokość opłat ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego oddzielnie na każdy z semestrów sezonu 2017/2018, który podany zostanie na stronie internetowej oraz podczas pierwszych zajęć w danej sekcji.

2. W szczególnych przypadkach, Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacja o zmianach podana będzie uczestnikom telefonicznie, mailowo lub osobiście; uwzględniona zostanie na stronie internetowej Centrum,

3. W przypadku absencji instruktora, opłata za zajęcia, które się nie odbyły automatycznie przechodzi na następny miesiąc.

4. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej ilości uczestników w grupie. W przypadku powtarzającej się niższej frekwencji podczas zajęć, sekcja może zostać zawieszona na czas uzupełnienia ilości uczestników w grupie.

5. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien zgłosić na piśmie osoby odbierające dziecko po zajęciach. Instruktor może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.

6. Opiekun dziecka w wieku przedszkolnym w czasie zajęć powinien być na terenie Ośrodka. W przeciwnym wypadku, powinien poinformować o tym wcześniej instruktora.

7. Instruktorzy mają prawo do:

a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia,
c) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

8. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której się znajdują.

9. Zajęcia organizowane są w przeznaczonej do tego sali.

10. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.

11. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałe szkody odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

IV. Pozostałe postanowienia

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń Instruktora.

3. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Centrum, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, chyba że zgłoszą wyraźny sprzeciw zaznaczając stosowne oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia.

4. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany dni, godzin zajęć oraz cennika zajęć. Zmiany w regulaminie obowiązują w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej.

5. Kontakt z Centrum jest możliwy pod telefonem: 792 270 808 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Centrum Kultury (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).