Licznik odwiedzin

Odsłon dzisiaj
Odsłon wczoraj
Odsłon w tym tygodniu
Odsłon w tym miesiącu
Odwiedziło nas
162
179
1654
4955
1010589
2021-06-19 18:31

Facebook

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Prywatne Centrum Kultury Sulejówek

Prywatne Centrum Kultury Sulejówek zwane dalej Centrum jest prowadzone i reprezentowane przez firmę FRYGA Iwona Czarnocka,  wpisaną do  Centralnej Ewidencji i  Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

W ramach swojej działalności Centrum  organizuje zajęcia edukacyjne, kursy i  warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne i  fotograficzne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem ustalanym indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i opisanym na stronie internetowej www.cksulejowek.pl

I. Zapisy na zajęcia

1. Grupy tworzone są na podstawie zapisów.

2. Zapisu można dokonać u Instruktora,  w sekretariacie Centrum Kultury, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i akceptacji niniejszego regulaminu. Zapisu można dokonać również telefonicznie: tel. 792 270 808 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., - w takim wypadku kartę zapisu trzeba wypełnić na pierwszych zajęciach. Karta zapisu i  regulamin są dostępne na stronie internetowej Centrum. Pobierz kartę zapisu i regulamin

3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko/uczestnik może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko/uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.

II. Płatności za zajęcia

1. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury reguluje cennik opłat podany do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.cksulejowek.pl. oraz w sekretariacie Centrum.

2. Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto FRYGA IWONA CZARNOCKA nr 52 1910 1048 2261 0004 3783 0001 lub gotówką w sekretariacie Centrum. W opisie prosimy o podanie nazwy zajęć, imienia i nazwiska uczestnika zajęć, miesiąca, za który jest wnoszona opłata .

3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Centrum. Wykupujący uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.

5. Opłata jest naliczana bez względu na planowaną lub nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca w sposób ciągły miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.

6. W przypadku braku opłaty za zajęcia w ustalonym Regulaminem terminie, uczestnik może zostać wykreślony z listy, a jego miejsce zostanie zaproponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.

7. Odwołanie przez uczestnika zajęć indywidualnych powinno być dokonane najpóźniej w przeddzień lekcji, wówczas opłata nie zostanie naliczona. Jeśli uczestnik odwoła zajęcia w dniu planowanej lekcji, ponosi koszty równe 100% opłaty.

8. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora Karta Zajęć.

III. Organizacja zajęć

1. Miejsce, czas trwania zajęć, wysokość opłat ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego oddzielnie na każdy z semestrów sezonu 2020/2021, który podany zostanie na stronie internetowej oraz podczas pierwszych zajęć w danej sekcji.

2. W szczególnych przypadkach, Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacja o zmianach podana będzie uczestnikom telefonicznie, mailowo lub osobiście; uwzględniona zostanie na stronie internetowej Centrum,

3. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, jednak Centrum zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich lub wybranych zajęć czasowo lub przez cały sezon kulturalny w systemie on-line. Ostateczne decyzje, o realizacji zajęć w systemie on-line podejmuje Dyrektor Centrum.

4. Minimalną liczbę Uczestników poszczególnych grup zajęciowych określa Dyrektor Centrum. Maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w zajęciach uzależniona jest od wielkości sali, w której są one prowadzone.

5. Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o obniżeniu wymaganej liczby uczestników zajęć w zależności od liczby osób mogących zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przebywać w danej sali zajęciowej.

6. W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii w Centrum obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektowa Sanitarnego. Wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do przestrzegania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Prywatnym Centrum Kultury Sulejówek Miłosna w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19”, dostępnej na stronie www.cksulejowek.pl oraz na tablicach informacyjnych placówki.

7. W przypadku absencji instruktora, opłata za zajęcia, które się nie odbyły automatycznie przechodzi na następny miesiąc.

8. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej ilości uczestników w grupie. W przypadku powtarzającej się niższej frekwencji podczas zajęć, sekcja może zostać zawieszona na czas uzupełnienia ilości uczestników w grupie.

9. Uczestnik winien przychodzić na zajęcia punktualnie, a w przypadku dzieci rodzic/prawny opiekun winien upewnić się, że instruktor prowadzący zajęcia jest obecny i oddać dziecko pod jego bezpośrednią opiekę.

10. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka po zakończeniu zajęć. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.

11. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien zgłosić na piśmie osoby odbierające dziecko po zajęciach. Instruktor może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.

12. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać na zajęcia dzieci, które aktualnie nie chorują na choroby zakaźne oraz nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych.

13. Instruktorzy mają prawo do:

a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia,
c) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

14. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której się znajdują.

15. Zajęcia organizowane są w przeznaczonej do tego sali.

16. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.

17. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałe szkody odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

 

IV. Zasady realizacji zajęć on-line

1. W Prywatnym Centrum Kultury obowiązuje stacjonarny system prowadzenia zajęć. W przypadku ograniczenia działalności placówki na skutek obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 wszystkielub wybrane  zajęcia prowadzone przez Centrum będą prowadzone on-line

2. Zajęcia on-line to zajęcia, które prowadzone są przez Instruktora za pomocą komunikatorów internetowych (np. skype, zoom itp.) i/lub w inny zdalny sposób np. przez przekazywanie lub udostępnianie Uczestnikowi specjalnie przygotowanych materiałów.

3. Instruktor na pierwszych zajęciach poinformuje Uczestnika, a w przypadku dziecka jego rodzica/prawnego opiekuna o formie komunikacji w przypadku konieczności prowadzenia zajęć w formie on-line.

4. Zajęcia on-line odbywają się punktualnie według przyjętego Harmonogramu zajęć.

5. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach on-line jest lista obecności prowadzona przez Instruktora.

6. Podczas zajęć on-line uczestnik ma obowiązek przestrzegać Regulaminu zajęć Centrum, wykonywać polecenia Instruktora i zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej.

7. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden inny sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy zajęć. Uczestnik nie może także kopiować i upubliczniać materiałów otrzymanych przez Instruktora.

8. Opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem zajęć on-line sprawuje rodzic/opiekun prawny. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.

9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie Uczestnika – jeżeli przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny oraz połączenie internetowe, z którego korzysta Uczestnik.

10. W okresie stacjonarnej działalności placówki na wniosek Uczestnika zajęć, a w przypadku dzieci rodzica/prawnego opiekuna zajęcia mogą czasowo odbywać się on-line wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np. objęcie Uczestnika kwarantanną. Zgłoszenie chęci przejścia za system pracy on-line winno być skierowane do Instruktora zajęć minimum dwa dni przed planowaną ich realizacją.

11. Ostateczne decyzje, które zajęcia czasowo lub przez cały sezon kulturalny prowadzone będą w systemie on-line podejmuje Dyrektor Centrum Kultury.

V. Pozostałe postanowienia

1. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodzice/opiekunowie prawni przebywający na terenie Centrum Kultury zobowiązani są do przestrzegania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Prywatnym Centrum Kultury Sulejówek Miłosna w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19”.

2. W pomieszczeniach podczas zajęć mogą przebywać tylko członkowie danej grupy zajęciowej i Instruktor.

4. Na salach podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia i napojów.

5. Centrum Kultury nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki.

6. Wejście do sali zajęć możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym lub ochraniaczach.

7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń Instruktora.

9. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany dni, godzin zajęć oraz cennika zajęć. Zmiany w regulaminie obowiązują w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej.

5. Kontakt z Centrum jest możliwy pod telefonem: 792 270 808 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..